Sony

Camera # Price
Sony a5100 300 THB
 • คิม 0814347314 จอง 25-26 พ.ย. 

ธันวาคม

 • โจ 0951403100 จอง 7 ธ.ค.

 


Camera # Price
Sony a6400 500 THB

 


Camera # Price
Sony a7 II 600 THB
 • งดเช่า

ธันวาคม

 • สายน้ำ 0979345914 จอง 6 ธ.ค.

 


Camera # Price
Sony a7 III ตัวที่ 1 1000 THB
 • คุณบ๊วย 062-1955543 จอง 26 พ.ย. 
 • ตุ้ย จอง 28-29 พ.ย.

ธันวาคม

 • น้าโยชิโร่ จอง 1 ธ.ค.
 • คุณเบิ้ม จอง 2 ธ.ค.
 • ปาย วิศวะ 090-1518530 จอง 6 ธ.ค. รับเที่ยง 5
 • น้าโยชิโร่ จอง 11 ธ.ค.

มกราคม

 • คุณธง จอง 2 ม.ค. + 28-70

กุมภาพันธ์

 • น้าโย จอง 14 ก.พ.

 


Camera # Price
Sony a7 III ตัวที่ 2 1000 THB

 

ธันวาคม

 • วิว 082-6562699 จอง 1-2 ธ.ค. (มัดจำ 1100)

 


Adapter # Price
metabones mk V 200 THB
 • คุณไก่ จอง 26 พ.ย. 

ธันวาคม

 • ปาย วิศวะ 090-1518530 จอง 6 ธ.ค. รับเที่ยง 5

 


Lense F-Stop # Price
Sigma E 16 F1.4 220 THB

 

ธันวาคม

 • สายน้ำ 0979345914 จอง 6 ธ.ค.

 


Lense F-Stop # Price
Tamron FE 17-28 F2.8 400 THB

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 16-35 ZA OSS F4 400 THB
 • บอส จอง 27 พ.ย.

ธันวาคม

 • คุณมาร์ค 094-4165659 จอง 28-31 ธ.ค. คืนบ่าย 1 ม.ค.

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 24-70 ZA  OSS F4 400 THB

 

ธันวาคม

 • คุณเบิ้ม จอง 2 ธ.ค.
 • คุณยิม 065-095-9546 จอง 5 ธ.ค. คืน บ่าย 6
 • คุณมาร์ค 094-4165659 จอง 28-31 ธ.ค. คืนบ่าย 1 ม.ค.

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 28-70 OSS  F3.5-5.6 100 THB
 • คุณบ๊วย 062-1955543 จอง 26 พ.ย. 

 

ธันวาคม 

 • น้าโยชิโร่ จอง 1 ธ.ค.
 • น้าโยชิโร่ จอง 11 ธ.ค.

มกราคม

 • คุณธง จอง 2 ม.ค. + 28-70

กุมภาพันธ์

 • น้าโย จอง 14 ก.พ.

 


Lense F-Stop # Price
Sigma E 30 F1.4 180 THB

 

ธันวาคม

 • โจ 0951403100 จอง 7 ธ.ค.

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 35 F1.8 250 THB
 • ฉัตรชัย 0988247954 จอง 26 พ.ย. คืนของ26ตอน 3 ทุ่ม
 • ตุ้ย จอง 28-29 พ.ย.

ธันวาคม

 • วิว 082-6562699 จอง 1-2 ธ.ค.
 • สายน้ำ 0979345914 จอง 6 ธ.ค.
 • กร จอง 11 ธ.ค.

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 50 F1.8 180 THB

 

ธันวาคม

 • ปาย วิศวะ 090-1518530 จอง 6 ธ.ค. รับเที่ยง 5
 • ออย 0917692568 จอง บ่าย 31 ธ.ค. คืนบ่าย 2 ม.ค.

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 55 ZA F1.8 ตัวที่ 1 300 THB
 • ไอซ์ คูล จอง 24-25 พ.ย. 

มกราคม

 • กรณ์ 0952380781 จอง 15 ม.ค.
 • กรณ์ 0952380781 จอง 21 ม.ค.

กุมภาพันธ์

 • น้าโย จอง 14 ก.พ.

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 55 ZA F1.8 ตัวที่ 2 300 THB

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 85 F1.8 ตัวที่ 1 300 THB
 • คุณบ๊วย 062-1955543 จอง 26 พ.ย. 

ธันวาคม

 • น้าโยชิโร่ จอง 1 ธ.ค.
 • คุณธง จอง 5 ธ.ค.
 • น้าโยชิโร่ จอง 11 ธ.ค.

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 85 F1.8 ตัวที่ 2 300 THB
 • คุณป่าน จอง 26 พ.ย.
 • ตุ้ย จอง 28-29 พ.ย.

 


Lense F-Stop # Price
Sony FE 70-200 GM OSS F2.8 800 THB

 

ธันวาคม

 • คุณเบิ้ม จอง 2 ธ.ค.
 • กล้า 0979940498 จอง 5-6 ธ.ค.
 • คิบอม จอง 8 ธ.ค.

มกราคม

 • คุณธง จอง 2 ม.ค.