Fujifilm

Camera # Price
Fuji X-A10 400 THB
  • บิว จอง 18 ส.ค. 

 


Camera # Price
Fuji X-A2 ตัวที่ 1 400 THB

 


Camera # Price
Fuji X-A2 ตัวที่ 2 400 THB

 


Camera # Price
Fuji X-A2 ตัวที่ 3 400 THB

 


Camera # Price
Fuji X-A2 ตัวที่ 4 400 THB

 


Camera # Price
Fuji Instax Mini 25 Polaroid  พร้อมฟิล์ม 1 กล่อง 390 THB

 


Lense F-Stop # Price
Fujinon 35 F2 ตัวที่ 1 180 THB

 


Lense F-Stop # Price
Fujinon 35 F2 ตัวที่ 2 180 THB

 


Lense F-Stop # Price
Fujinon 35 F1.4 ตัวที่ 1 180 THB
  •  บิว จอง 18 ส.ค.

กันยายน

  • โน จอง 9 ก.ย.

ธันวาคม

  • เก่งวิช จอง 7-9 ธ.ค.

 


Lense F-Stop # Price
Fujinon 35 F1.4 ตัวที่ 2 180 THB
  • คุณนาถ จอง 19 ส.ค.

กันยายน

  • หญิง 095-6346647 จอง 8 ก.ย.